RAZEM łatwiej przejść trudny czas.
kontakt@hospicjumrazem.pl
(+48) 666 055 475
STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM
Cele

Cele Stowarzyszenia:

  1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; w szczególności Stowarzyszenie prowadzi działania zmierzające do rozwijania i upowszechniania modelu domowej opieki paliatywnej nad rodziną dzieci nienarodzonych obarczonych wadami letalnymi lub nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi ich życiu.
  2. Działalność charytatywna, a w szczególności w ramach opieki potrzebującej rodzinie, Stowarzyszenie może oferować pomoc (w tym prawną, medyczną, psychologiczną, duchową etc.) pozwalającą przygotować się do porodu dziecka (martwego lub żywego), do potencjalnej śmierci dziecka i żałoby.
  3. Ochrona i promocja zdrowia, a tym zakresie Stowarzyszenie prowadzi m.in. działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej a także dobroczynności, poszanowania godności i wartości życia ludzkiego, w tym w szczególności Stowarzyszenie działa na rzecz szeroko pojętego wsparcia rodzin w okresie prenatalnym i okołoporodowym, które w wyniku badania prenatalnego otrzymują niepomyślną diagnozę dotyczącą poczętego dziecka, m.in. diagnozę wad letalnych i ciężkich wad rozwojowych, zwanych łącznie dalej wadami ciężkimi.
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w stosunku do dzieci ze stwierdzonymi wadami ciężkimi w okresie okołoporodowym, ich rodzin także przed uzyskaniem urzędowego uznania niepełnosprawności,
  5. Promocja i organizacja wolontariatu.
  6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
  7. Stowarzyszenie prowadzi także działalność w zakresie oferowania i promowania opieki paliatywnej dla dzieci nienarodzonych i ich rodzin. Opieka taka jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym elementy fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie objawowe, niesienie ulgi w cierpieniu, opiekę i służbę rodzinie w czasie umierania dziecka i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej, którą prowadzi Stowarzyszenie, nie jest prowadzenie uporczywej terapii ani też skracanie życia, ale poprawa jego jakości. W przypadkach prenatalnej diagnozy ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, opieka paliatywna nad rodziną rozpoczyna się przed urodzeniem dziecka.
  8. Stowarzyszenie prowadzi działania upowszechniające wiedzę na temat badań prenatalnych, a także wpływu czynników zewnętrznych na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wad rozwojowych u dziecka w okresie płodowym (np. alkohol, narkotyki i in.).