RAZEM łatwiej przejść trudny czas.
kontakt@hospicjumrazem.pl
(+48) 666 055 475
STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM
Statut

Statut Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie „Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem ludzi dobrej woli mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań wspierających rodziny dotknięte wystąpieniem wad letalnych i ciężkich wad rozwojowych u dzieci w okresie perinatalnym, a także organizowanie opieki paliatywnej dla dzieci oraz wsparcie rodzin w żałobie.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Hospicjum RAZEM„, z wyjątkiem dokumentów urzędowych.
 3. Przyjmuje się następującą nazwę Stowarzyszenia w języku angielskim „Perinatal Hospice TOGETHER
 4. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 5. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i województwa wielkopolskiego.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, z poszanowaniem właściwego

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może realizować swoje działania także w oparciu o pracę wolontariuszy.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9

 1. Celem Stowarzyszenia jest, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), realizacja następujących zadań publicznych:
  1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; w szczególności Stowarzyszenie prowadzi działania zmierzające do rozwijania i upowszechniania modelu domowej opieki paliatywnej nad rodziną dzieci nienarodzonych obarczonych wadami letalnymi lub nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi ich życiu.
  2. Działalność charytatywna, a w szczególności w ramach opieki potrzebującej rodzinie, Stowarzyszenie może oferować pomoc (w tym prawną, medyczną, psychologiczną, duchową etc.) pozwalającą przygotować się do porodu dziecka (martwego lub żywego), do potencjalnej śmierci dziecka i żałoby.
  3. Ochrona i promocja zdrowia, a tym zakresie Stowarzyszenie prowadzi m.in. działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej a także dobroczynności, poszanowania godności i wartości życia ludzkiego, w tym w szczególności Stowarzyszenie działa na rzecz szeroko pojętego wsparcia rodzin w okresie prenatalnym i okołoporodowym, które w wyniku badania prenatalnego otrzymują niepomyślną diagnozę dotyczącą poczętego dziecka, m.in. diagnozę wad letalnych i ciężkich wad rozwojowych, zwanych łącznie dalej wadami ciężkimi.
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w stosunku do dzieci ze stwierdzonymi wadami ciężkimi w okresie okołoporodowym, ich rodzin także przed uzyskaniem urzędowego uznania niepełnosprawności,
  5. Promocja i organizacja wolontariatu.
  6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 2. Stowarzyszenie prowadzi także działalność w zakresie oferowania i promowania opieki paliatywnej dla dzieci nienarodzonych i ich rodzin. Opieka taka jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym elementy fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie objawowe, niesienie ulgi w cierpieniu, opiekę i służbę rodzinie w czasie umierania dziecka i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej, którą prowadzi Stowarzyszenie, nie jest prowadzenie uporczywej terapii ani też skracanie życia, ale poprawa jego jakości. W przypadkach prenatalnej diagnozy ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, opieka paliatywna nad rodziną rozpoczyna się przed urodzeniem dziecka.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działania upowszechniające wiedzę na temat badań prenatalnych, a także wpływu czynników zewnętrznych na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia wad rozwojowych u dziecka w okresie płodowym (np. alkohol, narkotyki i in.).

§ 10

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. Organizację i finansowanie kampanii informacyjnych, także z wykorzystaniem mediów m.in.: internetu, prasy, radia i telewizji, oraz wszelkich dostępnych narzędzi marketingowych, reklamowych i promocyjnych.
 3. Udzielanie bezpośredniego wsparcia członkom rodzin, zwłaszcza w okresie ciąży i w czasie porodu, i w miarę możliwości po porodzie oraz w okresie żałoby; wsparcie to może mieć charakter pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej, społecznej lub duchowej i może być świadczone przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów i wolontariuszy.
 4. Organizację grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz w razie potrzeby organizowanie grup opieki duchowej dla członków rodzin.
 5. Organizację i finansowanie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie opieki perinatalnej nad dziećmi z wadami letalnymi oraz ciężkimi wadami rozwojowymi, a także organizowanie spotkań, sympozjów, zjazdów, konferencji, szkoleń i innych wydarzeń poświęconych tej tematyce.
 6. Rozwijanie różnorodnych form poradnictwa w zakresie chorób w okresie prenatalnym i opieki paliatywnej.
 7. Prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia dzieci nienarodzonych doświadczonych wadami i chorobami ciężkimi.
 8. Współpracę z placówkami służby zdrowia w kraju i zagranicą w celu prowadzenia wspólnych działań w zakresie opieki perinatalnej nad chorymi dziećmi i opieki nad ich rodzinami.
 9. Współpracę z innymi ośrodkami i instytucjami (np. hospicjami, z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i innymi) w zakresie pomocy i wsparcia dla dzieci i ich rodzin w perinatalnym okresie rozwoju dziecka.
 10. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej.
 11. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego.
 12. Finansowanie i przeprowadzanie badań prenatalnych i innych w zakresie oceny zdrowia i pomocy dziecku i rodzinie dziecka w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia ciężkiej lub letalnej wady rozwojowej dziecka w okresie płodowym.
 13. Działania w zakresie szerzenia kultury odpowiedzialnego rodzicielstwa z uwzględnieniem poszanowania godności i wartości życia ludzkiego.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu uchwały złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  5. korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez władze Stowarzyszenia,
  6. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 5. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 6. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
 7. Na swój wniosek członek zwyczajny może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która w pisemnej deklaracji określi rodzaj i zakres świadczonej na rzecz Stowarzyszenia pomocy.
 2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu uchwały złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ma natomiast prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a ponadto do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, w tym opłacania ustalonych składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
  5. prawomocnego orzeczenia Zarządu o wykluczeniu z Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia jej na piśmie uchwały Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższego posiedzenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

§ 19

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 1 godzinę po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Pierwszy Zarząd, a także Komisja Rewizyjna, mogą zostać powołane podczas zebrania założycielskiego.
 4. Zasada opisana w ust. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, z wyłączeniem uchwały, o której mowa w § 34 ust. 2

§ 20

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje we Władzach Stowarzyszenia społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 31 punkt 3.

§ 21

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być:
  1. Zwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków przy wykorzystaniu poczty elektronicznej o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Nadto ogłoszenie o zebraniu wyborczym będzie publikowane w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
 5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 6. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 19.
 10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być również Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
 11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3 – 5 osób, w tym Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu.
 2. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia przez każdego członka Zarządu, że zasiadający w Zarządzie nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a w wyjątkowych sytuacjach przez innego członka Zarządu.
 6. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach dokonanych przez Walne Zebranie, Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród swoich członków:
  • Wiceprezesa,.Sekretarza,
 7. Prezes Stowarzyszenia organizuje i kieruje pracami Zarządu.
 8. Sekretarz Stowarzyszenia wykonuje zadania zgodnie z uchwałą Zarządu.
 9. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym również w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
 10. W szczególnych przypadkach na wniosek Prezesa uchwały lub decyzje Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego (z wykorzystaniem mediów elektronicznych w szczególności za pomocą wysyłania głosów na adres poczty elektronicznej Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu) lub za pomocą faksu na numer wskazany przez Prezesa Zarządu, lub metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Zarządu.
 11. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia funkcję tę powierza Wiceprezesowi.

 

§ 24

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  4. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
  9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami dotyczących działalności Stowarzyszenia zgodnie z § 25,
  10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, za wyjątkiem regulaminów przewidzianych do kompetencji Walnego Zebrania,
  12. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
  13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 25

 1. Do zadań Zarządu w zakresie rozpatrywania sporów należy w szczególności:
  1. rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie skarg Członków o naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego,
  3. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 2. Zarząd może stosować następujące środki działania:
  1. Upomnienie
  2. Naganę
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia
 3. Od orzeczenia Zarządu w zakresie rozpatrywania sporów przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania od daty otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w tym zakresie jest ostateczna

§ 26

 1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor kieruje pracami Biura Stowarzyszenia na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
 2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną.
 3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
 4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi, Walnemu Zebraniu lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Biura.

 

Rozdział V

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków. Liczba członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję będzie ustalana przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 31

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wymagane jest złożenie co najmniej stosownego oświadczenia),
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 32

 1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 2. Wysokość składek członkowskich oraz terminy ich regulowania, w tym również dla nowo przyjętych członków Stowarzyszenia określa Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. Organizowanie szkoleń, wystąpień, konferencji i innych wydarzeń dotyczących lub powiązanych z celami statutowymi Stowarzyszenia (82.30.Z)
  2. Prelekcji i spotkań informacyjnych w szkołach, ośrodkach służby zdrowia i innych ośrodkach, a także wszelkiej działalności, określanej jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94.99.Z)
  3. Produkcji i sprzedaży detalicznej książek, gazet, artykułów piśmienniczych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, odzieży i innych prowadzona w sklepie internetowym, na festynach czy innych akcjach, w których uczestniczy Stowarzyszenie (47.91.Z, 47.99.Z)
  4. Wydawnictwa książek, gazet, broszur itp. w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia (58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z)
  5. Pokazywania filmów (59.14.Z) i tworzenia nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z) np.: będących materiałami propagującymi opiekę paliatywną dla rodzin w okresie perinatalnym czy prezentującymi materiały naukowe w tym temacie
  6. Prowadzenia i uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych dotyczących lub powiązanych z celami statutowymi Stowarzyszenia (72.19.Z, 72.20.Z, 74.90.Z)
  7. Organizowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej bez zakwaterowania przez ośrodki niebędące placówkami medycznymi (86.90.E), w tym organizowanie opieki nad dziećmi dla rodzin dotkniętych wystąpieniem ciężkich wad rozwojowych u dziecka w okresie perinatalnym i po urodzeniu (88.91.Z, 88.99.Z, 88.10.Z), a także organizowanie pomocy psychologicznej, prawnej czy duchowej, także poprzez organizowanie rekolekcji (94.91.Z)
  8. Wynajem pomieszczeń oraz wypożyczanie sprzętu medycznego (68.20.Z, 77.39.Z)
 6. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętej wystąpieniem ciężkich wad rozwojowych u dziecka;
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w sytuacji wystąpienia ciężkich wad rozwojowej u dziecka;
  3. działalności charytatywnej;
  4. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa w kontekście dzieci z ciężką wadą rozwojową, a w szczególności w kontekście przygotowywania rodziny na utratę dziecka, przygotowania do porodu dziecka z ciężkimi wadami, pomocy po stracie dziecka i pomocy w całym okresie perinatalnym;
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zwłaszcza w okresie w kontekście przed i okołoporodowym;
  6. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich m.in. w zakresie opieki paliatywnej w kontekście dzieci obarczonych ciężkimi wadami rozwojowymi;
  7. promocji i organizacji wolontariatu przy opiece nad dziećmi i ogólnej pomocy rodzinie, oraz w wszelkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w kontekście pomocy rodzinom dzieci obarczonych ciężkimi wadami ;
  8. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zmianami,
 7. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego także w zakresie:
 8. Organizowanie szkoleń, wystąpień, konferencji i innych wydarzeń dotyczących lub powiązanych z celami statutowymi Stowarzyszenia (82.30.Z);
 9. Prelekcji i spotkań informacyjnych w szkołach, ośrodkach służby zdrowia i innych ośrodkach, a także wszelkiej działalności, określanej jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94.99.Z);
 10. Produkcji i sprzedaży detalicznej książek, gazet, artykułów piśmienniczych, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, odzieży i innych prowadzonych w sklepie internetowym, na festynach czy innych akcjach, w których uczestniczy Stowarzyszenie (47.91.Z, 47.99.Z);
 11. Wydawnictwa książek, gazet, broszur itp. w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia (58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z);
 12. Pokazywania filmów (59.14.Z) i tworzenia nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z) np. będących materiałami propagującymi opiekę paliatywną dla rodzin w okresie perinatalnym czy prezentującymi materiały naukowe w tym temacie
 13. Prowadzenia i uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych dotyczących lub powiązanych z celami statutowymi Stowarzyszenia (72.19.Z, 72.20.Z, 74.90.Z)
 14. Organizowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej bez zakwaterowania przez ośrodki niebędącymi placówkami medycznymi (86.90.E), w tym organizowanie opieki nad dziećmi dla rodzin dotkniętych wystąpieniem ciężkich wad rozwojowych u dziecka w okresie perinatalnym i po urodzeniu (88.91.Z, 88.99.Z, 88.10.Z), a także organizowanie pomocy psychologicznej, prawnej czy duchowej, także poprzez organizowanie rekolekcji (94.91.Z)
 15. Wynajem pomieszczeń oraz wypożyczanie sprzętu medycznego (68.20.Z, 77.39.Z)
 16. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
  1. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
  2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
  3. Pozostałej działalności wydawniczej – PKD 58.19.Z;
  4. Pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 85.59.B;
  5. Działalności wspomagającej edukację – PKD 85.60.Z;
  6. Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z;
  7. Sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.63.Z;
  8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z;
  9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami- PKD 47.99.Z
  10. Pomocy społecznej bez zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z;
  11. Opieki dziennej nad dziećmi – PKD 88.91.Z;
  12. Pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 88.99.Z;
  13. Produkcji artykułów piśmiennych – PKD 17.23;
  14. Pozostałego drukowania – PKD 18.12.Z;
  15. Pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 82.99.Z;
  16. Działalności fotograficznej – PKD 74.20.Z;
  17. Działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z;
  18. Produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 32.99.Z*;
  19. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;
  20. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z
  21. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z;
 17. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 18. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

§ 33

W zakresie działalności Stowarzyszenia nie jest dozwolone:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Kupno towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

 1. Zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga zwykłej większości głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu wraz z treścią proponowanej zmiany musi być zgłoszony na piśmie przez co najmniej dwóch członków Zarządu lub przez 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM„, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań. Dokumentacja Stowarzyszenia przejdzie na własność Archiwum Państwowego w Poznaniu.